Pašventintas Pavasarininkų kryžius

Šiais metais buvo atnaujintas ir pašventintas Pavasarininkų kryžius, esantis Namikių kaime. Kryžiaus restauracija rūpinosi ir darbus vykdė: Taujėnų parapijos klebonas Laurynas Grikietis, Zita Krikštaponytė, Nijolė ir Severas Krikštaponiai, Mantas Kriščiūnas, Jeronimas ir Regina Mulevičiai, Janina ir Jonas Velykiai, Julė Žižienė, Ramūnas Auglys, Saulius Nefas. Pašventinimas vyko 2020 m. rugsėjo 20 d.

Kryžiaus istorija.

Dabar vadinamas Pavasarininkų kryžius buvo pastatytas XX amžiaus trečiame dešimtmetyje Namikių kaime, pavasarininkių rūpesčiu, o meistras buvo Vaclovas Žeruolis. Tarybiniais metais kryžius buvo apdaužytas ir apaugęs krūmais, beveik nematomas. Prieš karą Taujėnuose (Ukmergės rajonas) veikė pavasarininkų organizacija. Aktyvūs jos dalyviai ir organizatoriai buvo kunigas Severinas Buteikis, kuris dirbo Vidiškiuose, vargonininkas Kazimieras Mačikėnas, mokytojas Kuolys. Pavasarininkams priklausė katalikiškas jaunimas iš Taujėnų ir aplinkinių kaimų. Pavasarininkai turėjo uniformas. Moterų buvo tamsiai mėlynos suknelės ir mėlynos kepurės su snapeliais. Bažnyčios choristai taip pat buvo pavasarininkai. Choras mokėjo ne tik religines giesmes, bet ir patriotines dainas. Namikių kaime ir dabar stovi pavasarininkų pastatytas kryžius. Jis cementinis, padarė Vaclovas Žeruolis. Tarybiniais metais kryžius buvo apdaužytas, bet dabar, vėl atstatytas. 1938 m. birželio 27-29 d. Kaune vyko jubiliejinis „Pavasario “ kongresas. Ten dalyvavo ir Taujėnų choristai, vadovaujami K. Mačikėno. Iš Taujėnų važiavo 30 žmonių. Atvykusieji nakvojo Kauno gimnazijose. Visi dalyviai gavo knygeles „Jubiliejinio „Pavasario“ kongreso vadovas“, kuriose buvo nurodyta programa, surašytos maldos ir įvairūs nurodymai dalyviams. Taujėnų bažnyčios choras buvo labai gerai įvertintas. Vargonininkas K. Mačikėnas gavo Ukmergės apskrities apdovanojimą. Pavasarininkės moterys turėjo pačios išsiaudusios tautinius rūbus, su kuriais dalyvaudavo įvairiose šventėse.

Atkūrus Nepriklausomybę restauruotas 1990 ir 2020 metais.

Parašykite komentarą